Algemene Voorwaarden UittrekselRegister.nl

Begrippen

De volgende begrippen worden gehanteerd in deze algemene voorwaarden:

 • Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van uittreksel-register.nl.
 • Aanvraag: Uittreksel-register.nl bestelt namens de klant bij de KVK een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel/kvk-uittreksel.  
 • Formulier: Het door de klant in te vullen/ingevulde elektronische formulier, door middel waarvan de klant aan uittreksel-register.nl de opdracht geeft om namens de klant een aanvraag te doen.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en uittreksel-register.nl op grond waarvan de klant aan uittreksel-register.nl een machtiging verleent om een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel voor de klant aan te vragen bij de KVK. 
 • Klant: De opdrachtgever van uittreksel-register.nl.
 • Verzoek: Uittreksel-register.nl vraagt namens de klant een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel aan bij de KVK. 

Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen de klant en uittreksel-register.nl. Andere voorwaarden zijn n.v.t. en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De mogelijke vernietigbaarheid of nietigheid van bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid en toepasbaarheid van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongehinderd. 

Overeenkomst 

 1. Uittreksel-register.nl handelt niet voor of namens de KVK, maar dient als online intermediair voor het bestellen van het kvk-uittreksel oftewel, Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel. Wij streven ernaar om bij de aanvraag de zorg van de klant weg te nemen.
 2. Zodra de klant het aanbod van uittreksel-register.nl aanvaardt, komt de overeenkomst tot stand. De aanvaarding vindt plaats op het moment dat een klant de noodzakelijk gegevens aan uittreksel-register.nl verstrekt via het elektronische formulier. 
 3. De door uittreksel-register.nl uitgevoerde werkzaamheden worden uitgevoerd naar eigen inzicht. 
 4. Zodra uittreksel-register.nl de aanvraag heeft gedaan, is het niet meer mogelijk om de aanvraag stop te zetten. Op dat moment is het proces al op gang en zal de klant zijn of haar kvk-uittreksel ontvangen.

De klant 

 1. De klant staat ervoor in dat de door hem verschafte informatie juist is. 
 2. Er wordt door de klant verklaart dat hij bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst en het verlenen van een volmacht aan uittreksel-register.nl om de aanvraag te doen. 
 3. Op het moment dat de overeenkomst is gesloten, komt de volmacht tot stand. De klant verleent aan uittreksel-register.nl een volmacht om de aanvraag te doen. Uittreksel-register.nl streeft ernaar om de aanvraag succesvol af te ronden. Dit doet uittreksel-register.nl volgens hun eigen inzichten. 

Kosten in het geval van een herroeping 

 1. Indien de klant de dienst of het product op afstand heeft aangeschaft en de klant en ondernemer elkaar niet hebben gezien, dan kan de klant gebruik maken van de wet koop op afstand. Belangrijk om te weten is dat het recht op herroeping vervalt op het moment dat de ondernemer, uittreksel-register, de aanvraag in behandeling heeft genomen het uittreksel heeft geleverd. De voorwaarden zijn op toepassing van artikel 230p uit het Burgerlijk Wetboek 6.

  Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, nakoming van de overeenkomst, indien;
  1. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen.

Ontbinden en Weigeren

 1. Uittreksel-register.nl is steevast gerechtigd om zonder opgave van redenen de overeenkomst met de klant niet te sluiten, tijdens de looptijd van de overeenkomst de overeenkomst te beëindigen en om een verzoek te weigeren, zonder dat uittreksel-register.nl gehouden is om enige kosten te betalen aan de klant. Dit zonder dat uittreksel-register.nl toerekenbaar is voor eventuele schade. 
 2. Als zich omstandigheden voordoen die een adequate uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt dan wel als de relatie met de klant onwerkbaar is geworden en overige redenen die door uittreksel-register.nl beoordeeld mogen worden, dan is uittreksel-register.nl gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Uittreksel-register.nl is altijd bevoegd om zonder opgave van redenen het verzoek niet in behandeling te nemen, dan wel de aanvraag te staken. 
 4. Zodra de klant de Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (schriftelijk of e-mail) dan beëindigd de overeenkomst. Tot de tijd van ontvangst is de overeenkomst van kracht. 

Betaling 

 1. Betalen kan via iDEAL. Meer info hierover vindt u op de site van iDEAL. 
 2. Als de klant met enige betaling, die hij verschuldigd is aan uittreksel-register.nl, in gebreke blijft, is uittreksel-register.nl gerechtigd om alle buitengerechtelijke kosten en alle gerechtelijke kosten, die samengaan met het krijgen van deze betaling, in rekening te brengen bij de klant. 

Tarieven

 1. De tarieven die u op de website van uittreksel-register.nl vindt, geldt dat wij ernaar streven om een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de bedoelde tarieven en realiteit te weergeven. 

Ingeval dat de website uittreksel-register.nl programmeerfouten, spelfouten etc. heeft, zal er nooit een overeenkomst tot stand komen.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

 1. Uittreksel-register.nl is wat betreft aansprakelijkheid altijd beperkt tot wat er in de algemene voorwaarden bepaald is. Uittreksel-register.nl doet enorm zijn best om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Mochten er onverwachte omstandigheden voordoen die als gevolg schade veroorzaken waarvoor uittreksel-register.nl aansprakelijk is? Dan zal de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag inclusief BTW dat de klant aan uittreksel-register.nl heeft betaald. 
 2. Uittreksel-register.nl is niet aansprakelijk voor ontbrekende dan wel niet correcte gegevens die door de klant zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd. 
 3. Uittreksel-register.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet exclusief verstaan gevolgschade,, verlies van orders, winstderving, immateriële schade en bedrijfsschade. 
 4. Voor eventuele aanspraken van derden vrijwaart de klant uittreksel-register.nl, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 
 5. Voor eventuele aanspraken van derden vrijwaart de klant uittreksel-register.nl, als gevolg van door de klant onjuist gedane mededelingen, onjuist verstrekte gegevens, informatie en/of andere handelingen. 
 6. Ingeval uittreksel-register.nl aangesproken wordt door derden, is de klant gehouden om uittreksel-register.nl bij te staan en direct aan de verzoeken van uittreksel-register.nl te voldoen. 

Ingeval de klant niet voldoet aan de verzoeken van uittreksel-register.nl, is uittreksel-register.nl bevoegd om zonder verdere aankondiging gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en geleden schade aan de zijde van uittreksel-register.nl komen in dat geval voor rekening en risico van de klant.

 1. Niet tijdige uitvoering van de overeenkomst door uittreksel-register.nl, geeft de klant geen recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting ten aanzien van uittreksel-register.nl. 
 2. Uittreksel-register.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele door haar dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte fouten. Uittreksel-register.nl is ook niet aansprakelijk voor het verlopen van termijnen of eventuele tijdverlies als gevolg van het nalaten hiervan.
 3. Alle claims die de klant op uittreksel-register.nl heeft, vervallen door verloop van een jaar. 

Overmacht 

 1. Uittreksel-register.nl is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting jegens de klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan; alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop uittreksel-register.nl geen invloed kan of kon uitoefenen, en waardoor uittreksel-register.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. 
 2. Uittreksel-register.nl heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden de verdere nakoming van de overeenkomst en/of andere verplichtingen, verhinderen, nadat uittreksel-register.nl enige verbintenis uit hoofde van de overeenkomst met de klant had moeten nakomen. Uittreksel-register.nl is gerechtig om haar verplichtingen jegens de klant op te schorten zolang de overmacht voortduurt. 

Toepasselijke recht en bevoegde rechter 

 1. Mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

 

 1. Op de overeenkomst en de relatie tussen uittreksel-register.nl en de klant is uitsluitend de Nederlandse recht van toepassing.

Privacy 

 1. Uittreksel-register.nl verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacystatement van uittreksel-register.nl is te vinden op de website van uittreksel-register.nl.